Vytisknout 

Od 11. května 2020 se mohou účastnit výuky pouze ti žáci 9. tříd, kteří budou konat přijímací zkoušku na střední školu. Tato výuka bude probíhat do přijímacích zkoušek.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 do 12 hodin.
Po tomto termínu není možné dodatečné přihlášení do výuky.

Nástup do výuky oznámí rodič mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli.

 Žáci budou pracovat v neměnných skupinách v maximálním počtu 15 žáků. 9. A ve své třídě a 9. B v hudebně. Každý přihlášený žák se do školy dostaví s pomůckami na výuku.

Příprava na zkoušky bude probíhat dva dny, vždy v pondělí a ve středu, denně 2 hodiny M a 2 hodiny ČJ.

Rodič je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci zváží účast žáka i vzhledem k rodinné situaci (soužití s osobami s vymezenými rizikovými faktory uvedenými v příloze Ochrana zdraví a provoz ZŠ) viz příloha. Toto prohlášení odevzdají žáci ráno při vstupu do školy, bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Výuka bude probíhat od 7:50 do 11:30.

Škola zajistí provozní a hygienické podmínky tak, aby odpovídaly manuálu MŠMT pro danou situaci.

Nepřítomnost přihlášeného žáka omluví rodič telefonicky třídnímu učiteli.

Oběd je schopna školní jídelna zajistit formou menu boxu. Ten si mohou žáci vyzvednout při odchodu ze školy na místě určeném Scolarestem. Je doporučeno konzumovat jídlo doma. Z hygienických důvodů není možná konzumace v jídelně.

Žáky před školou vyzvednou vyučující v 7:45 (u vstupu do hlavní budovy proti knihobudce).

Žáci se nepřezouvají, nepoužívají šatny.

Každý žák má své dvě roušky (škola je neposkytuje), uložené v sáčku.

Žáci budou dodržovat odstupy, sedět v lavici po jednom, používat dezinfekci a respektovat další pokyny pedagogů. Opakované nedodržování pokynů povede k vyloučení žáka ze skupiny.

Detaily opatření obsahuje dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.