Od 25. května 2020 se mohou účastnit výuky žáci 1. – 5. tříd. Výuka není povinná.

Zákonný zástupce je povinen dítě závazně přihlásit do školy vyplněním on-line dotazníku, který je zároveň přihláškou.

 Přihláška

Dotazník - přihláška musí být vyplněna do 17. 5. 2020.

Po tomto termínu není možné dodatečné přihlášení do výuky.

 Žáci budou pracovat v neměnných skupinách v maximálním počtu 15 žáků. O podobě skupin, jejich umístění a vyučujících budeme informovat podle celkového počtu přihlášených žáků. Skupiny budou tvořeny abecedně. Mohou zde vyučovat také asistenti, vychovatelé a učitelé z druhého stupně.
Rodič je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci zváží účast žáka i vzhledem k rodinné situaci (soužití s osobami s vymezenými rizikovými faktory uvedenými v příloze Ochrana zdraví a provoz ZŠ). Toto prohlášení (ke stažení na konci článku) odevzdají žáci ráno při vstupu do školy, bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Výuka bude probíhat denně od 7:50 do 11:30. Školní družina je ráno i odpoledne uzavřena.

Odpolední aktivity budou  v neměnných skupinách, pouze pro přihlášené žáky 1.–3. ročníků do 15 hodin, aktivity budou opět ve třídě za stejných podmínek jako dopolední výuka. Nejedná se o družinu ani o kroužky.

Škola zajistí provozní a hygienické podmínky tak, aby odpovídaly manuálu MŠMT pro danou situaci.
Nepřítomnost přihlášeného žáka omluví rodič telefonicky třídnímu učiteli.

Žáky před školou vyzvednou vyučující v 7:45, rodiče do školy nevstupují ani nečekají ve vestibulu. Žáci se nepřezouvají, nepoužívají šatny.

Každý žák bude mít své dvě roušky /škola je neposkytuje/, uložené v sáčku.

Žáci budou dodržovat odstupy, sedět v lavici po jednom, používat dezinfekci a respektovat další pokyny pedagogů. Opakované nedodržování pokynů povede k vyloučení žáka ze skupiny.

O podobě a formě obědů se bude jednat podle počtu skupin s vedením Scolarestu.

Detaily opatření obsahuje dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.