Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k přetrvávající pandemii COVID 19 vám tímto sděluji důležité informace, které vycházejí z pokynů  MŠMT a ČŠI pro tento školní rok.

 

 ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

• Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

• Ochrana úst a nosu (roušky) ve společných prostorách školy mimo jednotlivých tříd –

  chodby, jídelna (jen v případě zhoršené epidemiologické situace).

• Dezinfekce rukou, úklid prostor, nevpouštění do budovy nemocné osoby, omezení

  vstupu rodičů (pouze v závažných případech po předchozí telefonické domluvě).

• Místně příslušná KHS Libereckého kraje nařizuje speciálně protiepidemická

   opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky.

 

VLASTNÍ PROVOZ ŠKOLY

• Škola zahájí školní rok 2020/2021 dne 1. září 2020 v plném rozsahu v souladu se

   školskými právními předpisy.

• 1. září se žáci dostaví na krátké slavnostní zahájení do svých kmenových tříd.

• Žáky prvního ročníku mohou rodiče v rouškách doprovodit do třídy a zúčastnit se slavnostního zahájení školní docházky.

• Od žáků se před prvním příchodem nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

• Povinnost nosit roušky v prostorách škol byla zrušena. Zavedly by se pouze v případě,

   když by se místně zhoršila epidemiologická situace a okres Semily by se ocitl na tzv.

   semaforu v oranžové barvě.

• Žáci a osoby s příznaky onemocnění nemohou do školy vstoupit!

• Budou omezeny veškeré aktivity, které nejsou pro naplnění ŠVP nezbytné a dochází při

  nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (kulturní a sportovní akce více škol či tříd).

• Bude minimalizován kontakt mezi žáky I. a II. stupně.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

• U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, sociálním zařízení, u tělocvičny

   jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovači a jednorázové

   papírové ručníky.

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy každý provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

• Škola dále postupuje v pravidlech úklidu dle Manuálu MŠMT a MZd na str. 4 ze dne

  17. 8. 2020.

• Škola je vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky a disponuje přiměřeným

   množstvím roušek pro žáky pro případ potřeby.

• Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů v oblasti veřejného zdraví –

   tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-contet/uploads/2020/07/Stupnepohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi-pdf.

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID 19 

• Oddělit dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit

   pro ně dohled zletilé osoby fyzické osoby (zaměstnance školy), přičemž škola nemá

   povinnost aktivně zjišťovat zdravotní stav u jednotlivých dětí.  

• Příznaky jsou patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce – tuto

   skutečnost neprodleně oznámit rodiči, požadovat bezodkladné vyzvednutí a odchod ze

   školy.

• Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka – neprodleně dojde k poskytnutí

   roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a informování rodiče

   k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy.

• Žákovi, který trpí chronickým nebo alergickým onemocněním (rýma, kašel), je

  umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

  Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA 

• Škola ihned kontaktuje KHS Libereckého kraje. Ta provede epidemiologické

   šetření a sdělí škole další pokyny.

• Karanténa se týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob

   rozhoduje KHS.

• Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy

   stanovených KHS žáky a jejich zákonné zástupce a svého zřizovatele.

• Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní

   přítomnost ve škole více než polovina žáků jedné třídy. Ostatní žáci, kterých  se zákaz

   nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

• Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

• Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínek

   žáků.

• V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání na dálku. Škola

   postupuje obdobně, jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

• Scolarest Jilemnice zajistí co nejmenší kontakt různých skupin žáků.

• Hygiena a úklid bude probíhat dle pravidel stanovených MŠMT a MZd.

• Důraz na mytí a dezinfekci rukou před odebráním stravy.

• Nebude umožněn samoobslužný výdej stravy a příborů.

• Cizí strávníci budou odebírat oběd v jiném časovém režimu, aby nepřišli do kontaktu s dětmi.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

• Školní družina bude fungovat tak, aby jednotlivá oddělení byla tvořena žáky nejvýše

   dvou tříd.

• Ranní provoz bude zajištěn.