Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od čtvrtka 10. 9. 2020 uvnitř budov v celé České republice. Toto nařízení se týká i prostor škol, vyjma přímého vyučovacího procesu ve třídách nebo odborných učebnách.

 


 

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k přetrvávající pandemii COVID 19 vám tímto sděluji důležité informace, které vycházejí z pokynů  MŠMT a ČŠI pro tento školní rok.

 

 ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

• Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

• Ochrana úst a nosu (roušky) ve společných prostorách školy mimo jednotlivých tříd –

  chodby, jídelna (jen v případě zhoršené epidemiologické situace).

• Dezinfekce rukou, úklid prostor, nevpouštění do budovy nemocné osoby, omezení

  vstupu rodičů (pouze v závažných případech po předchozí telefonické domluvě).

• Místně příslušná KHS Libereckého kraje nařizuje speciálně protiepidemická

   opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky.

 

VLASTNÍ PROVOZ ŠKOLY

• Škola zahájí školní rok 2020/2021 dne 1. září 2020 v plném rozsahu v souladu se

   školskými právními předpisy.

• 1. září se žáci dostaví na krátké slavnostní zahájení do svých kmenových tříd.

• Žáky prvního ročníku mohou rodiče v rouškách doprovodit do třídy a zúčastnit se slavnostního zahájení školní docházky.

• Od žáků se před prvním příchodem nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

• Povinnost nosit roušky v prostorách škol byla zrušena. Zavedly by se pouze v případě,

   když by se místně zhoršila epidemiologická situace a okres Semily by se ocitl na tzv.

   semaforu v oranžové barvě.

• Žáci a osoby s příznaky onemocnění nemohou do školy vstoupit!

• Budou omezeny veškeré aktivity, které nejsou pro naplnění ŠVP nezbytné a dochází při

  nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (kulturní a sportovní akce více škol či tříd).

• Bude minimalizován kontakt mezi žáky I. a II. stupně.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

• U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, sociálním zařízení, u tělocvičny

   jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovači a jednorázové

   papírové ručníky.

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy každý provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

• Škola dále postupuje v pravidlech úklidu dle Manuálu MŠMT a MZd na str. 4 ze dne

  17. 8. 2020.

• Škola je vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky a disponuje přiměřeným

   množstvím roušek pro žáky pro případ potřeby.

• Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů v oblasti veřejného zdraví –

   tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-contet/uploads/2020/07/Stupnepohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi-pdf.

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID 19 

• Oddělit dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit

   pro ně dohled zletilé osoby fyzické osoby (zaměstnance školy), přičemž škola nemá

   povinnost aktivně zjišťovat zdravotní stav u jednotlivých dětí.  

• Příznaky jsou patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce – tuto

   skutečnost neprodleně oznámit rodiči, požadovat bezodkladné vyzvednutí a odchod ze

   školy.

• Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka – neprodleně dojde k poskytnutí

   roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a informování rodiče

   k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy.

• Žákovi, který trpí chronickým nebo alergickým onemocněním (rýma, kašel), je

  umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

  Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA 

• Škola ihned kontaktuje KHS Libereckého kraje. Ta provede epidemiologické

   šetření a sdělí škole další pokyny.

• Karanténa se týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob

   rozhoduje KHS.

• Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy

   stanovených KHS žáky a jejich zákonné zástupce a svého zřizovatele.

• Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní

   přítomnost ve škole více než polovina žáků jedné třídy. Ostatní žáci, kterých  se zákaz

   nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

• Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

• Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínek

   žáků.

• V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání na dálku. Škola

   postupuje obdobně, jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

• Scolarest Jilemnice zajistí co nejmenší kontakt různých skupin žáků.

• Hygiena a úklid bude probíhat dle pravidel stanovených MŠMT a MZd.

• Důraz na mytí a dezinfekci rukou před odebráním stravy.

• Nebude umožněn samoobslužný výdej stravy a příborů.

• Cizí strávníci budou odebírat oběd v jiném časovém režimu, aby nepřišli do kontaktu s dětmi.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

• Školní družina bude fungovat tak, aby jednotlivá oddělení byla tvořena žáky nejvýše

   dvou tříd.

• Ranní provoz bude zajištěn.
 

 

Den Datum Od Do
V týdnu 1.-3. 7. 8.00     10.00
Pátek 10. 7.  8.00 10.00
Pátek 17. 7. 8.00 10.00
Pátek 24. 7.  8.00 10.00
Pátek 31. 7.  8.00 10.00
Pátek 7. 8.  8.00 10.00
Pátek 14. 8. 8.00 10.00
Pátek 21. 8. 8.00 10.00
V týdnu 25.-31. 8.  8.00 12.00

 

 Pokyny pro žáky II. stupně

Od 8. června se mohou účastnit výuky žáci 6. – 8. tříd. Výuka není povinná.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit on-line dotazník a uvést v něm, zda se dítě bude nebo nebude účastnit výuky.

Dotazník - přihláška musí být vyplněna do pondělí 1. 6. 2020 do 24:00 hodin. 

DOTAZNÍK - PŘIHLÁŠKA

Žáci budou pracovat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. O podobě skupin, jejich umístění a vyučujících budeme informovat podle celkového počtu přihlášených žáků.

Výuka bude probíhat ve dnech:

PO, ST od 7:50 do 11:30 (4 vyučovací hodiny)  8. ročník

ÚT, ČT od 7:50 do 11:30 (4 vyučovací hodiny) 6. a 7. ročník

dle speciálně vytvořeného rozvrhu, se kterým žáky včas seznámíme.

Rodič je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci zváží účast žáka i vzhledem k rodinné situaci (soužití s osobami s vymezenými rizikovými faktory uvedenými v dokumentu na webu Ochrana zdraví a provoz ZŠ. Toto prohlášení (na webu, v e-mailu od TU )odevzdají žáci 1. den ráno při vstupu do školy, bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Škola zajistí provozní a hygienické podmínky tak, aby odpovídaly manuálu MŠMT pro danou situaci.

Nepřítomnost přihlášeného žáka omluví rodič telefonicky třídnímu učiteli.

Žáky před školou vyzvednou vyučující v 7:45, rodiče do školy nevstupují ani nečekají v budově. Žáci se nepřezouvají, nepoužívají šatny.

Každý žák bude mít své dvě roušky (škola je neposkytuje), uložené v sáčku.

Žáci budou dodržovat odstupy, sedět v lavici po jednom, používat dezinfekci a respektovat další pokyny pedagogů. Opakované nedodržování pokynů povede k vyloučení žáka ze skupiny.

Obědy ze Scolarestu  je možné si objednat ráno do 8 hodin pouze formou boxů, které si po výuce žáci vyzvedají v  jídelně.

Detaily opatření obsahuje dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Vysvědčení žáci dostanou 30. 6. – detaily sdělí TU.


 

Od 25. května 2020 se mohou účastnit výuky žáci 1. – 5. tříd. Výuka není povinná.

Zákonný zástupce je povinen dítě závazně přihlásit do školy vyplněním on-line dotazníku, který je zároveň přihláškou.

 Přihláška

Dotazník - přihláška musí být vyplněna do 17. 5. 2020.

Po tomto termínu není možné dodatečné přihlášení do výuky.

 Žáci budou pracovat v neměnných skupinách v maximálním počtu 15 žáků. O podobě skupin, jejich umístění a vyučujících budeme informovat podle celkového počtu přihlášených žáků. Skupiny budou tvořeny abecedně. Mohou zde vyučovat také asistenti, vychovatelé a učitelé z druhého stupně.
Rodič je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci zváží účast žáka i vzhledem k rodinné situaci (soužití s osobami s vymezenými rizikovými faktory uvedenými v příloze Ochrana zdraví a provoz ZŠ). Toto prohlášení (ke stažení na konci článku) odevzdají žáci ráno při vstupu do školy, bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Výuka bude probíhat denně od 7:50 do 11:30. Školní družina je ráno i odpoledne uzavřena.

Odpolední aktivity budou  v neměnných skupinách, pouze pro přihlášené žáky 1.–3. ročníků do 15 hodin, aktivity budou opět ve třídě za stejných podmínek jako dopolední výuka. Nejedná se o družinu ani o kroužky.

Škola zajistí provozní a hygienické podmínky tak, aby odpovídaly manuálu MŠMT pro danou situaci.
Nepřítomnost přihlášeného žáka omluví rodič telefonicky třídnímu učiteli.

Žáky před školou vyzvednou vyučující v 7:45, rodiče do školy nevstupují ani nečekají ve vestibulu. Žáci se nepřezouvají, nepoužívají šatny.

Každý žák bude mít své dvě roušky /škola je neposkytuje/, uložené v sáčku.

Žáci budou dodržovat odstupy, sedět v lavici po jednom, používat dezinfekci a respektovat další pokyny pedagogů. Opakované nedodržování pokynů povede k vyloučení žáka ze skupiny.

O podobě a formě obědů se bude jednat podle počtu skupin s vedením Scolarestu.

Detaily opatření obsahuje dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.