Od 11. května 2020 se mohou účastnit výuky pouze ti žáci 9. tříd, kteří budou konat přijímací zkoušku na střední školu. Tato výuka bude probíhat do přijímacích zkoušek.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 do 12 hodin.
Po tomto termínu není možné dodatečné přihlášení do výuky.

Nástup do výuky oznámí rodič mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli.

 Žáci budou pracovat v neměnných skupinách v maximálním počtu 15 žáků. 9. A ve své třídě a 9. B v hudebně. Každý přihlášený žák se do školy dostaví s pomůckami na výuku.

Příprava na zkoušky bude probíhat dva dny, vždy v pondělí a ve středu, denně 2 hodiny M a 2 hodiny ČJ.

Rodič je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonní zástupci zváží účast žáka i vzhledem k rodinné situaci (soužití s osobami s vymezenými rizikovými faktory uvedenými v příloze Ochrana zdraví a provoz ZŠ) viz příloha. Toto prohlášení odevzdají žáci ráno při vstupu do školy, bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Výuka bude probíhat od 7:50 do 11:30.

Škola zajistí provozní a hygienické podmínky tak, aby odpovídaly manuálu MŠMT pro danou situaci.

Nepřítomnost přihlášeného žáka omluví rodič telefonicky třídnímu učiteli.

Oběd je schopna školní jídelna zajistit formou menu boxu. Ten si mohou žáci vyzvednout při odchodu ze školy na místě určeném Scolarestem. Je doporučeno konzumovat jídlo doma. Z hygienických důvodů není možná konzumace v jídelně.

Žáky před školou vyzvednou vyučující v 7:45 (u vstupu do hlavní budovy proti knihobudce).

Žáci se nepřezouvají, nepoužívají šatny.

Každý žák má své dvě roušky (škola je neposkytuje), uložené v sáčku.

Žáci budou dodržovat odstupy, sedět v lavici po jednom, používat dezinfekci a respektovat další pokyny pedagogů. Opakované nedodržování pokynů povede k vyloučení žáka ze skupiny.

Detaily opatření obsahuje dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

 


 


 

Vážení rodiče a žáci,

přinášíme vám informace ohledně dalšího průběhu omezení výuky v rámci nařízení vlády.

Nejprve informace města: 

Zde najdete žádost o ošetřovné v době této pandemie:

Žáci se mohou i nadále vzdělávat kromě pokynů učitelů také pomoci výuky v televizi:

 a podle pokynů vyučujících, které naleznete na tomto webu v sekci vaší třídy.  

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou

je školní tělocvična do odvolání uzavřena!


 

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření škol poskytujeme tyto důležité informace:

1/ s vedením školy je možné komunikovat přes tel. číslo 737 740 009;

2/ osobně v době úředních hodin    PO od   7:00 do 10:00

                                                          ST od 14:00 do 16:00; 

3/ v úředních hodinách budeme v ředitelně školy případně v kanceláři vedle ředitelny potvrzovat žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let /formuláře žádosti jsou připraveny ve škole /;

4/  do 18. 3. 2020 dají třídní učitelé na web školy soupis úloh za jednotlivé předměty přímo do sekce jednotlivých tříd, kde mohou být další informace přímo od vyučujících;

5/ zodpovědnost za plnění zadaných úkolů je na rodičích, obecně by žáci měli hodně číst a na internetu používat stránky s naučným a vzdělávacím obsahem, po návratu do školy si vyučující ověří, zda žáci úlohy splnili….;

6/ po dobu uzavření škol se žáci nestravují ve školní jídelně  a také bude uzavřena školní družina /dáno pokynem z MŠMT/.